Bezig met laden...


FELCO-GARANTIE

Garanties voor handgereedschap en accessoires

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op het assortiment handgereedschap. FELCO garandeert dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop, met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen.

Afhankelijk van het type onderdeel zijn er uitzonderingen op de garantie:

Levenslange garantie

Alle onderdelen van gesmeed aluminium hebben een levenslange garantie.

Uitzonderingen:

 • De antislipbekleding van de aluminium handgrepen en hendels is niet inbegrepen in de garantie
 • Het aambeeld 231/4 van gesmeed aluminium wordt beschouwd als een verbruiksartikel

De FELCO-zakmessen 500, 501, 502, 503, 504, 505 en 506 hebben een levenslange garantie, evenals de entmessen en snoeimessen 3.90 10, 3.90 20, 3.90 40, 3.90 50, 3.90 60 en 3.91 10.

Verbruiksartikelen

Alle componenten zoals mes, tegenmes, aambeeld, schokdempers en veren worden beschouwd als verbruiksartikelen.

Bovendien is de garantie niet van toepassing onder de volgende voorwaarden en beperkingen:

 • in geval van abnormaal, ongeschikt of onbeoogd gebruik van het product, onjuiste behandeling, ingrepen in het product, onjuiste opslag of onjuist vervoer;
 • in geval van het niet onderhouden en reviseren volgens de instructies beschreven in de gebruiksaanwijzing van het product;
 • in geval van onjuist(e) interventie, reparatie of onderhoud, met inbegrip van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires;
 • in geval van corrosie van de metalen onderdelen van het product als gevolg van onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud, blootstelling aan vocht of aan chemische of corrosieve stoffen;
 • in geval van het gebruik van onderdelen of accessoires van een andere oorsprong of wanneer het verkochte product aangepast of gewijzigd is;
 • in geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van het product die niet te wijten is aan een defect of in geval van schade ten gevolge van een ongeval, natuurramp of brand.

FELCO zal naar eigen goeddunken het defecte product of de defecte onderdelen die nodig zijn voor het corrigeren van de materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen indien FELCO na inspectie de fout accepteert en na voorleggen van een kopie van het aankoopbewijs. Reparatie of vervanging van het defecte product of de defecte onderdelen onderbreekt de garantie niet en start ook geen nieuwe garantieperiode. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

FELCO Premium Special Edition: FELCO garandeert de eindgebruiker dat de FELCO Premium Special Edition snoeischaar op het moment van aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten, onder de volgende voorwaarden en beperkingen: met uitzondering van messen, tegenmessen, veren en andere slijtdelen, waarvoor elke garantie is uitgesloten. Lederen bekleding wordt eveneens beschouwd als een slijtageonderdeel en is daarom uitgesloten van de garantie.

Het parelstralen van de gegoten aluminium handgrepen en de zwarte anodisering die deze handgrepen bedekt, vallen niet onder de garantie.

Fabrieksgarantieclausule FELCO PBS

FELCO-fabrieksgarantie

Felco SA (hierna FELCO) repareert FELCO-producten (gereedschap, accu, lader en Power Pack) gedurende de toepasselijke garantieperiode, in overeenstemming met de voorwaarden die in deze garantie gedefinieerd worden.

Gereedschapsgarantie

Product/Gereedschap FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 of 822
Soort garantie Standaard / Maatgarantie
Garantieperiode 12 maanden vanaf de datum van aankoop van het gereedschap
Verlenging van de garantie 12 maanden + 12 maanden (tot twee verlengingen van 12 maanden elk)
Verlengingsvoorwaarden Ten minste één revisie uitgevoerd tijdens de vorige periode van 12 maanden
Normaal gebruik van het gereedschap FELCO Power Blade serie® 802, 802G en 812: 800.000 sneeën per jaar
FELCO Power Blade Series® 822: 400.000 sneeën per jaar
FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 et 822 : maximum 3% blokkerende knippen*
Producten die niet onder deze garantie vallen Accu‘s, lader en Power Pack
Garantiegebied Wereldwijde dekking
Regio maatgarantie Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, België, Nederland, Slowakije, Tsjechië, Zuid-Afrika

*Blokkerende knip : wanneer het gereedschap geblokkeerd raakt doordat het mes in hard hout is geblokkeerd of in hout met een te grote diameter.

Garantie op accu‘s, lader en Power Pack

Betrokken producten FELCO-accu‘s 880/195 (vanaf serienummer 18DB00001) en 880/194 (vanaf serienummer 18CB08700)
FELCO-lader 880/290.NS
FELCO Power Pack 882-NP
Soort garantie Een batterij die door een defect buiten werking is gesteld, wordt tijdens de garantieperiode gedekt
Een batterij die niet meer op volle capaciteit werkt, zonder dat er sprake is van een materiaal- of fabricagefout, valt niet onder deze garantie.
Garantieperiode 24 maanden vanaf de datum van aankoop van het product
Normaal gebruik Accu‘s: 200 laadbeurten per jaar
Producten die niet onder deze garantie vallen De FELCO-gereedschappen Power Blade Series 802, 802G, 812 en 822
Garantiegebied Wereldwijde dekking

Omvang en voorwaarden van de garantie

Defecten gedekt. FELCO garandeert de eindafnemer dat het bestaande product op het moment van aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten (hierna: ‘defect‘), onder de voorwaarden en beperkingen van deze garantie.

Periode gereedschapsgarantie. FELCO garandeert de afwezigheid van defecten gedurende twaalf (12) maanden na de datum van aankoop van het gereedschap. Defecten aan messen, tegenmessen en onderdelen uit de onderhoudskit worden bij normaal gebruik van het gereedschap gedekt door de garantie. De garantietermijn van twaalf (12) maanden is een verjaringstermijn. Na deze periode is elke klacht verjaard. De koper dient het bestaan van het defect binnen twaalf (12) maanden na de datum van aankoop te melden door een kopie van de aankoopfactuur te voor te leggen.

Verlenging van gereedschapsgarantie. De garantieperiode van het gereedschap kan tweemaal met twaalf (12) maanden worden verlengd, mits de koper gedurende de voorafgaande garantieperiode van twaalf (12) maanden of voorafgaande verlengingsperiode van twaalf (12) maanden ten minste één keer een revisie laat uitvoeren door een erkende FELCO-hersteller of -distributeur. Garantieverlenging is niet van toepassing op messen of tegenmessen, deze worden beschouwd als verbruiksartikelen. De revisie en het onderhoud moeten volgens de aanwijzingen in de handleiding van het apparaat uitgevoerd worden. De revisie- en onderhoudskosten zijn voor rekening van de koper.

Garantieperiode voor accu, lader en Power Pack. FELCO garandeert de afwezigheid van defecten gedurende vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop van het product. De garantietermijn van vierentwintig (24) maanden is een verjaringstermijn. Na deze periode is elke klacht verjaard. De koper moet het bestaan van het defect binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop melden door middel van een kopie van de aankoopfactuur.

Dekking van de garantie. FELCO zal naar eigen goeddunken het defecte product of de defecte onderdelen die nodig zijn voor een rechtzetting van het materiaal- of fabricagedefect herstellen of vervangen, indien FELCO na inspectie het defect aanvaardt. Reparatie of vervanging van het defecte product of de defecte onderdelen onderbreekt een garantieperiode niet en veroorzaakt ook geen nieuwe garantieperiode of garantieverlenging voor het vervangen product of de vervangen onderdelen. De garantie dekt de arbeidskosten voor de reparatie van het product of de vervanging van defecte onderdelen. De reis- en transportkosten zijn voor rekening van de koper. Elke vermindering of terugbetaling van de aankoopprijs van het product is uitgesloten.

Maatgarantie gereedschap. De maatgarantie is alleen beschikbaar in de regio die limitatief gedefinieerd wordt in het hoofdstuk "Gereedschapsgarantie" en dit gedurende de periode van de gereedschapsgarantie, inclusief de verlenging ervan. Als het defecte gereedschap niet binnen de 48 uur na overhandiging ervan hersteld kan worden, zal FELCO alles in het werk stellen om de eindgebruiker binnen deze 48 uur een vervanggereedschap ter beschikking te stellen voor gebruik tijdens de reparatie. De termijn van 48 uur is exclusief feest- en weekenddagen. FELCO zal zich inspannen om, binnen de grenzen van de beschikbare mogelijkheden, een gereedschap ter beschikking te stellen dat functioneel vergelijkbaar is met het aangekochte gereedschap. De eindafnemer verbindt zich ertoe om het vervanggereedschap na ontvangst van het gerepareerde gereedschap in goede staat terug te bezorgen.

Beperking en uitsluiting van garantie. Deze fabrieksgarantie is niet van toepassing:

 • in geval van abnormaal, ongeschikt of niet-conform gebruik van het product, onjuiste behandeling, ingrepen in het product, onjuiste opslag of onjuist vervoer;
 • in geval van het niet onderhouden en reviseren volgens de instructies beschreven in de gebruiksaanwijzing van het product;
 • in geval van onjuist(e) interventie, reparatie of onderhoud, met inbegrip van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires;
 • in geval van corrosie van de metalen onderdelen van het product als gevolg van onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud, blootstelling aan vocht of aan chemische of corrosieve stoffen;
 • in geval van het gebruik van onderdelen of accessoires van een andere oorsprong of wanneer het verkochte product aangepast of gewijzigd is;
 • voor de accu, als het aantal oplaadbeurten meer dan 600 bedraagt, als de laad- en bedrijfstemperaturen niet in acht worden genomen of als de accu sterk ontladen is;
 • in geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van het product die niet te wijten is aan een defect of in geval van schade als gevolg van een ongeval, natuurramp of brand;
 • in geval van verlies of schade betreffende de gereedschapssoftware of informatie die door het gereedschap wordt verzameld, met inbegrip van toepassingen van derden, virussen, bugs, malware of andere storingen;
 • in geval van overmacht.

FELCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade of verlies, winst of soortgelijke schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik of het niet beschikbaar zijn van het product.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie. Op deze garantie is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing. Elk geschil wordt uitsluitend voorgelegd aan de gewone rechtbanken van het kanton Neuchâtel, Zwitserland. De taal van de procedure en de uitwisseling tussen FELCO en de koper zal het Frans zijn.

Deze contractuele garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper in het licht van de wetgeving die op hem van toepassing is. Elektrisch gereedschap van FELCO is bedoeld voor professionals. Consumenten kunnen in het land waar zij verblijven bij de verkoper uitgebreide garantierechten doen gelden, waarop deze garantie geen invloed heeft.

De garantie op uw product wordt geactiveerd wanneer de verkoop wordt geregistreerd bij FELCO. Dit proces kan door uw verdeler op het moment van aankoop uitgevoerd worden.

Download FPBS Garantie PDF