Bezig met laden...Algemene verkoopvoorwaarden voor de FELCO BENELUX eShop.

Land: België

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van producten op de websites (de Sites) van Felco SA (Rue des Mélèzes 4, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, FELCO), bestemd voor kopers (Koper of u) met een woon- of leveringsadres in België (het Land).

De producten worden verkocht en geleverd door FELCO BENELUX NV (FELCO BENELUX of wij) :

FELCO BENELUX NV

Keistraat 1

B-9620 Zottegem

BELGIË

Gelieve deze voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen bij één van de Sites. Uw bestelling is onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een product bestelt.

De aanbiedingen van de Websites zijn gericht tot professionelen en consumenten die kopen voor hun interne behoeften, als eindgebruikers, met uitsluiting van aankopen voor wederverkoopdoeleinden. Een consument is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit. Een professional is elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt, ook via een andere persoon die in zijn naam of voor zijn rekening handelt, voor doeleinden die binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen met betrekking tot aankopen op een van de Sites.

Producten bestellen

Bestelprocedures. Om een bestelling te plaatsen, moet u elk product dat u wilt kopen selecteren en aan uw mandje toevoegen. Controleer de geselecteerde producten in uw mandje voordat u uw bestelling bevestigt. Vervolgens wordt u naar de betalingsmogelijkheden geleid. Na het bevestigen en betalen van uw aankopen ontvangt u een bevestigingsbericht.

Productspecificaties. De belangrijkste kenmerken van het product worden op de Site vermeld. Wij stellen alles in het werk om de op de Site te koop aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat uw perceptie van de fotografische weergave van de producten niet exact overeenkomt met de producten zelf. De illustraties, tekeningen en beschrijvingen in de brochures en catalogi, evenals de aanduidingen van maten en gewichten, moeten als benaderend worden beschouwd.

Beschikbaarheid van producten. Online productaanbiedingen zijn slechts geldig zolang zij zichtbaar zijn op de Site en zolang de voorraad strekt. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door u bestelde producten niet beschikbaar blijken te zijn.

Contract. De koopovereenkomst is gesloten wanneer, nadat een bestelling is ingevoerd, u deze hebt bevestigd en betaald, wij de aanvaarding ervan per e-mail hebben bevestigd. De orderbevestiging vermeldt de producten volledig en bevestigt de hoeveelheid die voor elk product zal worden geleverd. In geval van een fout in de weergegeven prijzen behouden wij ons het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden. U dient de bevestigingsmail, inclusief deze voorwaarden die van kracht waren op het moment van bestelling, te bewaren als bewijs van aankoop van de producten.

Taal van de communicatie. Wij zullen ons inspannen om met u te communiceren in uw taal, maar om u tijdig van dienst te kunnen zijn, kan het zijn dat wij met u communiceren in een andere taal, bijvoorbeeld Engels; u gaat ermee akkoord dat wij met u communiceren in het Engels of een andere taal die u kunt begrijpen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u het contract aangaat en elektronisch met ons communiceert.

Hoeveelheid. Wij verkopen alleen producten in hoeveelheden die overeenkomen met de gebruikelijke interne behoeften van een professional of consument. Wij behouden ons het recht voor de bestelling te weigeren indien de bestelde hoeveelheden deze vereisten overschrijden.

Beschikbaarheid van onderdelen. In het gedeelte van de Site dat betrekking heeft op elk product, vindt u informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van de betreffende producten.

Prijs

Prijs. De prijs van een product is het bedrag in de valuta vermeld op de Site waar u het product wenst te kopen op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. BTW en andere toepasselijke belastingen zijn inbegrepen in de getoonde prijzen (inclusief BTW), tenzij anders vermeld.

Verzend- en leveringskosten. Indien verzendkosten van toepassing zijn, zijn deze niet in de prijs inbegrepen. Bezorgkosten worden apart vermeld op de Site op het moment van bestellen, tijdens de orderbevestiging en in de bevestigingsmail.

Fout bij getoonde prijzen. Gezien het aantal producten en ondanks onze beste inspanningen kunnen sommige prijzen die op onze Sites worden weergegeven, onjuist zijn. Wij voeren een prijsnauwkeurigheidscontrole uit als onderdeel van het leveringsproces. Als na controle blijkt dat de op de Website weergegeven prijs onjuist is, nemen wij contact met u op om te vragen of u het product tegen de werkelijke prijs wilt kopen of dat u uw bestelling wilt annuleren.

Betaling

U dient te betalen via de op de Website beschikbare elektronische betaalmethoden. Betaling per factuur of bankoverschrijving is uitdrukkelijk uitgesloten.

Betaling. De betaling moet plaatsvinden vóór de levering van de producten. Indien de elektronische betalingsprovider of de uitgever van de kaart de betaling niet toestaat, kunnen wij de bestelling niet bevestigen en het product niet leveren. Wij brengen geen extra kosten in rekening, maar de betalingsprovider of uw kaartuitgever kan wel extra kosten in rekening brengen.

Factuur. De e-mail ter bevestiging van de bestelling vervangt een factuur. U gaat ermee akkoord facturen voor uw aankopen elektronisch te ontvangen.

Levering.

De verwachte levertijd wordt voor elk product aangegeven op de Site. Door het product te bestellen, gaat u akkoord met deze verwachte levertijd. Wij kunnen de levering op een vaste datum niet garanderen.

Indien de op de Site aangegeven verwachte levertijd minder dan dertig (30) dagen bedraagt, kunt u de bestelling kosteloos schriftelijk annuleren indien wij het product niet binnen dertig (30) dagen na de datum van uw orderbevestiging kunnen leveren. Wij zullen de volledige aankoopprijs inclusief BTW (inclusief leveringskosten en andere betaalde bedragen) terugbetalen.

Het leveringsbedrijf wordt vermeld op de Site.

Het leveringsadres komt overeen met de gegevens die u bij uw bestelling hebt verstrekt. Bestellingen geplaatst op de Sites worden alleen geleverd op een adres in een van de Landen die aan het begin van deze Voorwaarden staan vermeld.

Controle van de geleverde producten, aanvaarding en risico-overdracht

U dient de producten onmiddellijk na levering te controleren. Een levering die niet conform de bestelling is, moet binnen tien (10) dagen schriftelijk worden gereclameerd. Indien dit niet gebeurt, worden de geleverde producten geacht te zijn aanvaard. De producten worden ook geacht aanvaard te zijn als u ze gebruikt.

De overdracht van het risico vindt plaats op het moment van levering op het door u opgegeven adres in een van de landen.

Klachten over bestellingen en leveringen

Eventuele klachten over uw bestelling, prijs of leveringsvoorwaarden kunt u indienen per e-mail of via het contactformulier op de website. .

Het herroepingsrecht van de consument.

Het herroepingsrecht van de consument. Als u een consument bent, hebt u het recht de overeenkomst te herroepen en het gekochte product terug te sturen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag nadat het product aan u is geleverd (aan u of aan een door u aangewezen persoon die niet de vervoerder is).

Melding. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen vóór de hierboven beschreven herroepingstermijn van dertig (30) dagen. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.

Het product terugsturen. U dient het product zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen vanaf de dag nadat het product aan u (of een door u aangewezen persoon anders dan de vervoerder) is geleverd, aan ons terug te sturen of op te sturen op het volgende adres FELCO BENELUX NV Keistraat 1, BE- 9620 Zottegem, BELGIË. Het product mag niet beschadigd zijn en de verpakking moet in principe intact zijn, behalve om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Als u het product beschadigt of gebruikt, kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht. U bent ook verantwoordelijk voor de waardevermindering van het product als gevolg van een andere behandeling.

Retourneerkosten. U moet de directe kosten voor het terugzenden van het product betalen; u bent dus verantwoordelijk voor de verzend- en behandelingskosten.

Terugbetaling. Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de kosten van standaardlevering (d.w.z. de goedkoopste door ons aangeboden levering), exclusief eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen, indien van toepassing. Wij zullen u zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij het van u verzonden product hebben ontvangen, terugbetalen. We zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt; er zijn geen kosten voor deze terugbetaling.

Wettelijke garantie voor gebreken

Gegarandeerd defect. Wij garanderen dat het product vrij is van conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering en die zich voordoen binnen twee jaar na de datum van levering, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden en beperkingen. Deze garantie is niet van toepassing op:

  • in geval van abnormaal, ongeschikt of oneigenlijk gebruik van het product, in geval van onjuiste behandeling, interventie op het product, onjuiste opslag of transport;
  • indien het product niet wordt onderhouden en onderhouden volgens de aanwijzingen in de handleiding van het product;
  • in geval van onjuiste interventie, reparatie of onderhoud, inclusief het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires;
  • in geval van corrosie van de metalen onderdelen van het product als gevolg van onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud, blootstelling aan vocht of chemische of corrosieve stoffen;
  • en
  • in geval van gebruik van onderdelen of accessoires van een andere oorsprong of wanneer het verkochte product zal zijn getransformeerd of gemodificeerd;
  • in geval van volledige of gedeeltelijke vernietiging van het product die niet te wijten is aan een defect of in geval van schade als gevolg van een ongeval, natuurramp of brand.

Garantieperiode. Wij garanderen de afwezigheid van gebreken gedurende de vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van levering van het product. De garantieperiode van vierentwintig (24) maanden is een verjaringstermijn. U moet ons binnen twee (2) maanden na de dag waarop u het gebrek heeft ontdekt, schriftelijk op de hoogte stellen van het gebrek. Na deze periode verjaart elke claim. De garantieperiode van twee (2) jaar begint weer te lopen vanaf de levering van het gerepareerde of vervangen product.

Klachtenprocedure. De klacht van gebreken moet schriftelijk of via het contactformulier op de website worden ingediend en moet ten minste de volgende informatie bevatten: soort product, beschrijving van het gebrek, factuurnummer of orderbevestigingsnummer, indien van toepassing behouden wij ons het recht voor om u in een later stadium om foto's van het product en in het bijzonder van het gebrek te vragen. Wij zullen het gereclameerde product onderzoeken en u binnen vijftien (15) dagen meedelen of wij het gebrek aanvaarden, in welk geval wij u tevens zullen meedelen of wij het product zullen herstellen of vervangen.

Leveringskosten. Tenzij wij u anders instrueren, dient u het product terug te sturen of te retourneren naar FELCO BENELUX NV, Keistraat 1, 9620 Zottegem, BELGIË.

De kosten van verzending van het defecte product zijn voor uw rekening. Indien wij het defect accepteren, vergoeden wij u de verzendkosten die overeenkomen met de standaard verzendmethode die door ons op de Site wordt aangeboden (exclusief andere verzendmethoden, bijv. expresverzending).

Garantiedekking. Wij verbinden ons ertoe het product of de defecte onderdelen die nodig zijn om het defect te verhelpen, te repareren of te vervangen indien wij na inspectie het defect aanvaarden. De garantie dekt de arbeidskosten om het product te repareren of de defecte onderdelen te vervangen. Indien het gebrekkige product niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast kan worden vervangen of gerepareerd, of indien de kosten van vervanging of reparatie onevenredig hoog zijn, kunt u schriftelijk verzoeken om een passende vermindering van de aankoopprijs van het product of om terugbetaling van de aankoopprijs van het niet-conforme product (ontbinding van de overeenkomst). De ontbinding van het contract geldt alleen voor het niet-conforme product, met uitsluiting van andere producten die in dezelfde bestelling zijn gekocht.

Andere wettelijke garanties. Naast de onderhavige garantie voor conformiteitsgebreken kunnen andere dwingende bepalingen van het land waar u woont van toepassing zijn, bijvoorbeeld de garantie voor verborgen gebreken. U kunt ervoor kiezen deze garanties schriftelijk af te dwingen, naast de garantie voor conformiteitsgebreken die wij in deze algemene verkoopvoorwaarden bieden. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor, en dekken geen wettelijke en verplichte garanties krachtens de wetgeving van andere landen dan die welke in de inleiding van deze voorwaarden worden genoemd (de Landen). Indien de Koper een consument is, blijven de dwingende bepalingen van het recht van het Land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing, of bij gebreke van een gewone verblijfplaats in een van de Landen, de dwingende bepalingen van het Land waar het product op verzoek van de Koper is geleverd.

Commerciële garantie. Deze garantie voor gebreken geldt onafhankelijk van enige door FELCO verleende fabrieksgarantie en volgens de door FELCO aangekondigde specifieke voorwaarden.

Kopersgarantie.

Wij verkopen geen producten aan minderjarigen. De Koper verklaart dat hij/zij gerechtigd is om wettelijk bindende contracten af te sluiten en dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is.

De koper garandeert dat hij/zij de producten koopt voor zijn/haar eigen interne doeleinden en niet met de bedoeling ze door te verkopen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor professionals

In onze omgang met professionals zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële, winst of soortgelijke schade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit de levering of het gebruik van of vertragingen in de uitvoering van onze verplichtingen hieronder.

Gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van de site.

De Koper garandeert dat hij het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de Site, respectievelijk het portaal voor het openen van een gebruikersaccount (MyFelco Portal) heeft gelezen en ermee instemt.

De tijdens de betaling doorgegeven persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen in het systeem van de Site. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de elektronische betaling. U gaat ermee akkoord het privacybeleid van de betalingsprovider en alle relevante informatie op de Site te lezen.

Overmacht, overdracht, wijziging

Elke gebeurtenis van welke aard dan ook buiten onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot ernstige ongevallen, stakingen, brand, oorlogen, pandemieën of epidemieën, embargo's, overheidsbevelen of beperkingen, die van dien aard is dat de uitvoering van het verkoopcontract wordt vertraagd of belemmerd, zal aanleiding geven tot opschorting van de verplichtingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

De koper mag de koopovereenkomst niet overdragen aan een derde. Wij kunnen de verkoopovereenkomst of alle rechten of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien overdragen aan een andere onderneming van de FELCO-groep.

Wij kunnen een onderneming van de FELCO-groep of een derde dienstverlener toewijzen om onze verplichtingen uit hoofde van de verkoopovereenkomst met u uit te voeren.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Toepasselijk recht

Op het bestaan en de geldigheid van deze algemene verkoopvoorwaarden of enige bepaling daarvan, met inbegrip van de interpretatie en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, alsmede op elk geschil - hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad of op grond van enige andere oorzaak - dat voortvloeit uit of verband houdt met een krachtens deze algemene verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst, is het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van het Zwitserse internationale privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien de koper een consument is, blijven de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing, of bij gebreke van een gewone verblijfplaats in een van de landen, de dwingende bepalingen van het land waar het product op verzoek van de koper is geleverd.

<Jurisdictie

De bevoegde rechtbank is die van Neuchâtel, Zwitserland, tenzij de koper een consument is, in welk geval de bevoegde rechtbank van het land waar de consument zijn woonplaats heeft, of bij gebrek aan woonplaats in een van de landen, die van het land waar het product op verzoek van de koper is geleverd, bevoegd is.

Koper met gewone verblijfplaats of woonplaats in een ander land

FELCO BENELUX voert haar online verkoopactiviteit enkel uit naar het (de) land(en) vermeld aan het begin van deze voorwaarden. Wij kunnen enkel leveren indien u ons een leveringsadres in één van deze landen meedeelt.

Kopers die gewoonlijk wonen of gevestigd zijn in een ander EER/EU-land dan de hierboven genoemde, kunnen bestellen en kopen van een van de Sites op grond van Verordening 2018/302 om ongerechtvaardigde geografische blokkering en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging van klanten op de interne markt tegen te gaan. Onze naleving van deze verordening kan niet worden geïnterpreteerd als een teken dat wij onze activiteiten richten op een ander land dan de landen die in de inleiding van deze voorwaarden worden genoemd. Voor consumenten zijn derhalve niet de dwingende bepalingen van toepassing die hen beschermen in het land waar zij wonen of gevestigd zijn, maar alleen de dwingende bepalingen van het door de koper gekozen land van levering. Bovendien kan het forum van het land van levering niet van toepassing zijn op zijn actie als consument omdat hij daar geen woonplaats heeft.