Bezig met laden...

Privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens van FELCO SA

I) Inleiding

Door gebruik te maken van de website felco.com (de “algemene website”) of andere websites verbonden aan de algemene website of beheerd door Felco SA zoals felco.de, felco.at of felco.ch (“Felco-websites”, gezamenlijk de “websites”), gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid (het “beleid”). Indien u niet akkoord gaat met dit beleid, communiceer dan geen gegevens van persoonlijke aard via de websites beheerd door FELCO.

FELCO heeft toestemming verleend aan andere bedrijven, met name haar dochterondernemingen en verdelers, om de inhoud van bepaalde landspecifieke pagina’s te beheren (bijvoorbeeld felco.com/de_de of felco.com/be_nl, hierna “lokale inhoud”). Indien een van de websites of een van de pagina's die ook lokale inhoud bevatten, specifieke voorwaarden bevatten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, prevaleren deze laatste boven dit beleid.

Dit privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens beschrijft hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met uw gebruik van de algemene website, met inbegrip van pagina's die “lokale inhoud” bevatten, evenals alle andere websites voor zover deze andere pagina's of websites geen specifieke voorwaarden bevatten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

II) Definities

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“LPD”: de Zwitserse federale wetgeving inzake gegevensbescherming.

“Wij”, “FELCO” of “Verwerkingsverantwoordelijke”: FELCO SA, Rue des Mélèzes 4, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. FELCO is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens op deze websites.

“Betrokkene” of “u”: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd en wiens persoonsgegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de websites.

“Beleid”: het huidige privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens.

“AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

“Websites”: websites en domeinnamen beheerd en in het bezit van FELCO. “Websites van derden”: elke andere website die niet beheerd noch in het bezit is van FELCO.

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

III) Type persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond

U bent niet verplicht om gegevens te verstrekken wanneer u onze websites raadpleegt en hierop browst.

We verzamelen bepaalde persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail of andere communicatiemiddelen, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u ons verzoekt om meer informatie. De persoonsgegevens die we verwerken, kunnen de bedrijfsnaam, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en taalvoorkeur zijn, evenals het land van herkomst.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er bovendien tekstbestanden naar uw apparaat worden verstuurd om bepaalde gegevens te verzamelen, zoals het IP-adres. Raadpleeg paragraaf IX hieronder voor meer informatie over de gegevens die via cookies worden verzameld.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website is gebaseerd op ons rechtmatig belang voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de websites en uw surfervaring op onze websites te controleren en te verbeteren en om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen of te verdedigen, of die van onze klanten en andere gebruikers van de websites (artikel 6,1,f AVG en 12, 13 LPD).

De verwerking van uw gegevens na uw inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het stellen van vragen, is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6,1,a AVG en 12, 13 LPD).

Elke communicatie met het oog op of in de context van een contractuele relatie is gebaseerd op de voorbereiding of uitvoering van een contract (artikel 6,1,a AVG en 12, 13 LPD), en afhankelijk van de omstandigheden, ons rechtmatig belang of onze wettelijke verplichtingen.

FELCO is voornamelijk actief in business-to-business handel en communiceert niet rechtstreeks met eindgebruikers, met uitzondering van de activiteiten van onze dochterondernemingen in de Verenigde Staten en Canada. De websites beheerd door FELCO zijn niet gericht aan kinderen jonger dan 16 jaar.

IV) Uw rechten betreft uw persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op informatie: op verzoek informeren wij u over het type van uw verzamelde persoonsgegevens, hun herkomst, de reden en de staat van hun verwerking.

Recht van inzage: op verzoek verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van FELCO.

Recht op rectificatie/gegevenswissing: op verzoek zullen wij uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn corrigeren of verwijderen. We moedigen u aan om alle persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te ontvangen, bij te werken.

Recht van bezwaar: op verzoek en met inachtneming van de voorwaarden en limieten bepaald door de toepasselijke wetgeving, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of uw gegevens wissen. U kunt op elk moment bezwaar indienen bij de dienst communications marketing.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: op verzoek en onderhevig aan de wetgeving die van toepassing is op het land van uw herkomst, verstrekken wij u de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van intrekking : u hebt op elk moment het recht om elke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De verwerkingen die zijn gebeurd voordat u uw toestemming hebt ingetrokken, blijven wettelijk.

- Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de gegevensbescherming : u hebt het recht u te richten tot de toezichthoudende autoriteit van uw verblijfplaats.

Wij moedigen u aan om contact met ons op te nemen voor elke vraag of verzoek met betrekking tot de hierboven vermelde rechten via het adres: pdp@felco.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

V) Doorgifte aan derden

Derde partijen die diensten leveren aan FELCO kunnen toegang verkrijgen tot bepaalde persoonsgegevens. Deze derde partijen ondersteunen ons hoofdzakelijk in het onderhoud en de ondersteuning van onze informatiesystemen of voor het versturen van onze nieuwsbrief.

VI) Doorgifte buiten Zwitserland en de EER

De entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer en gebruik van de websites en de persoonsgegevens die via deze worden verzameld, is FELCO in Zwitserland. Websites beheerd door FELCO worden gehost op servers in Zwitserland.

Het is mogelijk dat de lokale inhoud van de website felco.com wordt beheerd op servers die zich in verschillende landen bevinden, met inbegrip van de Verenigde Staten. Als u pagina's gebruikt die lokale inhoud bevatten, kunnen uw persoonsgegevens buiten uw land van verblijf naar deze andere landen worden overgebracht.

De gegevens die worden verzameld voor de nieuwsbrief van FELCO, worden in Zwitserland bewaard. De verspreiding van de nieuwsbrief gebeurt echter met behulp van de diensten van MailChimp, een Amerikaans bedrijf gevestigd in Atlanta en onderworpen aan het Privacy Shield voor Zwitserland en de Europese Unie. De persoonsgegevens die u ons vrijwillig hebt verstrekt in het kader van de nieuwsbrief, kunnen aan de Verenigde Staten worden overgedragen. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van MailChimp.

FELCO kan eveneens worden verplicht om uw persoonsgegevens openbaar te maken en/of over te dragen als het toepasselijke recht dit vereist of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een rechterlijke uitspraak of enige andere wettelijke verplichting of een onderzoek door een openbare of gerechtelijke autoriteit, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van FELCO en haar websites te beschermen en te verdedigen en om de rechten, eigendommen of veiligheid van haar klanten en gebruikers te beschermen en te verdedigen.

VII) Bewaartermijn

FELCO zal de persoonsgegevens alleen bewaren voor de duur die nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deel III hierboven “Type persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrond”.

En meer specifiek:

  • De gegevens die worden verzameld bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden bewaard totdat u zich hiervoor afmeldt.
  • De gegevens die via e-mail of per post worden verzonden, worden opgeslagen volgens het type van uw verzoek.
  • Als u contact opneemt met het oog op of in het kader van een contractuele relatie, worden de bewaartermijnen bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Het is mogelijk dat we gegevens voor langere tijd moeten bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechten voor de rechtbank of om archief- of historische doeleinden mogelijk te maken. Waar mogelijk en haalbaar, zullen persoonsgegevens worden geanonimiseerd door informatie te verwijderen waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd.

VIII) Beveiliging van de gegevens

Wanneer u onze websites gebruikt, worden gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, in gecodeerde vorm verzonden door middel van SSL. We maken, waar mogelijk, gebruik van versleuteling, anonimisering en pseudonimisering. We controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

IX) Cookies

De website felco.com maakt gebruik van zowel tijdelijke als permanente cookies om diverse gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website. Cookies zijn tekstbestanden die naar uw apparaat worden verstuurd wanneer u de website bezoekt. Deze cookies vervullen verschillende functies en optimaliseren uw gebruikerservaring tijdens uw bezoeken aan de door FELCO beheerde websites en garanderen de veiligheid van de website en haar gebruikers. Essentiële cookies zorgen ervoor dat u vlot kunt surfen op onze websites. Performance cookies, zoals bijvoorbeeld die van Google Analytics, volgen op welke pagina’s u bezoekt. Functionele cookies dienen om uw taalvoorkeur en regio te onthouden.

Dus tijdens uw gebruik van en het browsen op de websites, kan bepaalde informatie worden verzameld, namelijk het IP-adres, de naam van uw computer, uw browserinformatie en de referentienaam van de domeinnaam van de verwijzingswebsite die u hebt gebruikt. Deze gegevens bevatten echter niets dat u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zij kunnen worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van onze website.

Bepaalde cookies worden geplaatst door derden zoals Google, YouTube, Instagram of Pinterest. Daarnaast kunnen de door ons gebruikte sociale netwerken, namelijk Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest en YouTube, cookies installeren via de deelknoppen van deze netwerken op onze websites. We hebben geen controle over deze cookies van derden en u dient de respectieve websites van deze sociale netwerken te raadplegen als u meer informatie wilt over hun gebruik.

X) Nieuwsbrief

Om u te kunnen abonneren op onze nieuwsbrief, vragen wij bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres).

U kunt u op elk moment uitschrijven door te klikken op de respectieve koppeling die aan elke nieuwsbrief wordt toegevoegd.

XI) Koppelingen

De websites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die niet door FELCO worden beheerd (“websites van derden”). FELCO is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door op deze koppelingen te klikken, verlaat u de websites die door FELCO worden beheerd waardoor het huidige privacybeleid niet langer van toepassing is. Elk gebruik van deze websites van derden is op eigen risico.

XII) Verantwoordelijke instanties en contactpersonen

De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf FELCO SA gevestigd op Rue des Mélèzes 4, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres: pdp@felco.com

XIII) Aanpassingen en originele versie

Het huidige privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd.

In geval van interpretatieverschillen tussen de Franse en een andere versie in een vreemde taal, heeft alleen de Franse versie voorrang.